0531-83312222 info@
德国技术

     +  来自德国合资方K+S公司的各种支持

     +  欧洲市场领先的产品趋势

     +  欧洲公司先进的技术

     +  满足欧六排放标准的成熟批量产品

     +  技术的输入

     +  人员支持,比如工艺专家

     +  先进的管理方法